AUDITORIA

Les finalitats d’una auditoria informàtica són les de protegir els seus actius i recursos, verificar si les seves activitats es desenvolupen eficientment i d’acord amb les normatives vigents, i per aconseguir l’eficàcia exigida en el marc de l’organització corresponent.

En definitiva el que pretén tota auditoria és millorar la rendibilitat, la seguretat i l’eficàcia.

 

Avaluació dels costos i comparació amb les millors pràctiques.

Control dels mecanismes lligats a la seguretat dels sistemes (instal·lacions,màquines, programes i dades).

Confidencialitat i seguretat en l’accés, transmissió i tractament de les dades.

Aspectes referents a la protecció de drets jurídics i econòmics.